Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

 

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców

Wymagane 
dokumenty

Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, do wglądu: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgodę na pobyt ze względów  humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub nadanie statusu uchodźcy w RP, dokument "zgody na pobyt tolerowany" albo zezwolenie   na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.  W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Przy zameldowaniu przez pełnomocnika  - pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Dokumenty do
pobrania

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie

Ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

-

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Uwagi

Potwierdzeniem czynności jest wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Czynność meldunkową dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika najpóźniej w 30 dniu od dnia zamieszkania.

 

Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 10:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-04-21 08:39:12)