uchwały 2010

 Uchwały Rady Gminy Kalinowo 2010 roku 

Uchwała Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie reprezentowania Gminy Kalinowo w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2010-2014

 

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Uchwała Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

 

Uchwała Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011 – 2018, Załączniki

 

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

 

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kalinowo na 2011 rok

 

Uchwała Nr II/7/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr II/6/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr II/5/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

 

Uchwała Nr II/4/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej

 

Uchwała Nr II/3/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr I/1/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo

  

Uchwała Nr XLIX/288/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

 

 Uchwała Nr XLIX/287/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2011 roku 

 

 

Uchwała Nr XLVIII/286/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju Obszaru EGO” Pro EGO” w latach 2014-2020, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVIII/285/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XLVIII/284/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XLVIII/283/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz kreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr XLVIII/282/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wysokiem przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVIII/281/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Borzymach przy Szkole Podstawowej w Borzymach, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVIII/280/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pisanicy przy Zespole Szkół w Pisanicy, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVIII/279/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kalinowie przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVIII/278/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lisewo, Gmina Kalinowo, zwanego „Lisewo-2”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lisewo, Gmina Kalinowo, zwanego „Lisewo-1”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XLVII/276/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XLVII/275/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wysokiem przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Załącznik

  

Uchwała Nr XLVI/274/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

Uchwała Nr XLVI/273/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XLVI/272/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Uchwała Nr XLVI/271/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Borzymach przy Szkole Podstawowej w Borzymach, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVI/270/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pisanicy przy Zespole Szkół w Pisanicy, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVI/269/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kalinowie przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Załącznik

 

Uchwała Nr XLVI/268/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jędrzejki, w granicach działek oznaczonych nr ewid.  6/3,  9/4  i  9/6, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Uchwała Nr XLVI/267/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie skrzypki, gmina kalinowo, obejmującego działkę oznaczoną nr ewid. 126

 

Uchwała Nr XLVI/266/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie wezwania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie: Rozporządzenia nr 154 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, Rozporządzenia nr 155 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Legi, Rozporządzenia nr 156 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich

 

Uchwała Nr XLIV/265/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

 

Uchwała Nr XLIV/264/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze

Uchwała Nr XLIV/263/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok, Załączniki

Uchwała Nr XLIV/262/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XLIV/261/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

 

Uchwała Nr XLIV/260/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie programu aktywności lokalnej na rok 2010

 

Uchwała Nr XLIV/259/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załącznik

 

Uchwała Nr XLIV/258/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gołubie, g. Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 

 

Uchwała Nr XLIII/257/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków

 

Uchwała Nr XLIII/256/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość”

 

Uchwała Nr XLIII/255/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 stycznia 2006 roku o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, na terenie położonym w obrębie Stacze

 

Uchwała Nr XLIII/254/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok,  Załączniki

 

Uchwała Nr XLIII/253/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pisanica na lata 2010-2017,  Załącznik

 

Uchwała Nr XLIII/252/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/230/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzypki na lata 2010-2017, Załącznik

 

Uchwała Nr XLIII/251/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo w obrębie Golubie,  Załącznik

 

Uchwała Nr XLII/250/10   z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok,  Załączniki

 

Uchwała Nr XLII/249/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do projektu „Mały Archimedes”

 

Uchwała Nr XLII/248/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

Uchwała Nr XLII/247/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na remont drogi powiatowej na terenie Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XLII/246/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

 

Uchwała Nr XLI/245/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia z zakresu administracji rządowej

 

Uchwała Nr XLI/244/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Kalinowo do zawarcia Porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Ełku, dotyczącego przekazania z budżetu Gminy Kalinowo środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

 

Uchwała Nr XLI/243/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2010 rok,  Załączniki

 

Uchwała Nr XLI/242/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia gody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

Uchwała Nr XLI/241/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/186/02 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmiany podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu

 

Uchwała Nr XLI/240/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romanowo, Gmina Kalinowo zwanego „Żwirownia Ryczywół”,  Załącznik

 

Uchwała Nr XLI/239/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Romoty, gmina Kalinowo,  Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/238/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej Rozporządzenie Nr 154 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego

 

Uchwała Nr XXXIX/237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo”, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/236/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romoty, Gmina Kalinowo,  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIX/235/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo

 

Uchwała Nr XXXIX/234/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kalinowo, gmina Kainowo, zwanego Kalinowo II, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/233/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kalinowo, gmina Kalinowo, zwanego Kalinowo I, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/232/10z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/215/09 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XXXIX/230/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzypki na lata 2010-2017,  Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/229/10z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Drów Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku

 

Uchwała Nr XXXIX/228/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2010 rok

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2010-02-26 13:05:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2011-01-14 13:46:19)