Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp

Wydanie

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek

- druk 1 (przeznaczenie nieruchomości) - kliknij pobierz

- druk 2 - kliknij pobierz

2. Dowód dokonania opłaty skarbowej


Opłaty:
Opłata skarbowa: 17zł

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kalinowo lub na rachunek bankowy: 93 93310004 0020 0235 9302 0001


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 – 314 Kalinowo

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wynikający  z art. 217 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego : nie później niż w ciągu 7 dni.

Osoba do kontaktu:
Monika Szczepanik pok. nr 9

tel. (87) 621 87 63

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)


 

Wytworzył:
Monika Szczepanik
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-11 08:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-01-11 09:04:24)