stanowisko d/s planowania przestrzennego i mienia komunalnego

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego i mienia komunalnego

 

Za sprawy planowania przestrzennego i mienia komunalnego odpowiada:

Monika Szczepanik

Tel.: (87) 621 87 63        pokój Nr 9

 

Do zadań stanowiska należy:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do kompetencji  gminy, a w szczególności:
 • realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu  zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie projektów uchwał związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystępowania do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
 • nadzór merytoryczny nad sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przeprowadzanie procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z tymi planami,
 • przekazywanie staroście kopii uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez sąsiednie gminy,
 • dokonywanie analiz wniosków w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • współpraca z Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną powołaną zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prowadzenie całości spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego.
 • ustalanie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w drodze decyzji o warunkach zabudowy w ustawowym terminie,
 • ustalanie zasad zabudowy i lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie,
 • przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych niż strona osób,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu i przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy wydawanych przez wójtów gmin sąsiednich,
 • przekazywanie marszałkowi województwa kopii wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie bezstronnych informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 1. Realizacja zadań w zakresie geodezji należących do kompetencji gminy, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 14:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:22:52)